Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Widok z mojego okna - Moje góry” V edycja

07-10-2021 15:39

Serdecznie zapraszamy do udziału w piątej edycji konkursu plastycznego „Widok z Mojego okna”. Tej jesieni podtytuł naszego konkursu brzmi - „Moje góry” - nawiązując do realizacji jednego z kierunków polityki oświatowej państwa – kształtowaniu właściwych postaw, dbałości o zdrowie, propagowaniu zdrowego trybu życia.

Celami konkursu jest uwrażliwienie młodego człowieka na szczególne piękno naszego regionu, popularyzacja pieszych wycieczek górskich oraz dbałość o środowisko naturalne.

Ważnym aspektem konkursu jest przedstawienie w pracach rodzimej przyrody, bogactwa pejzażu oraz wielobarwności pór roku..

Regulamin

Organizator - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Bielsku – Białej.

I. Cele konkursu:

1) prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej uczniów,

2) rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności uczniów,

3) prezentacja bogactwa i różnorodności technik plastycznych,

4) rozbudzanie pasji uczniów, wzmacnianie poczucia własnej wartości,

5) kształtowanie prawidłowych postaw i zainteresowań poprzez udział w wydarzeniu kulturalnym,

6) rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, propagowanie zdrowego trybu życia,

7) zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na konieczność ochrony przyrody,

II. Techniki:

Dowolne techniki (rysunek, malunek, wyklejanka, grafika i inne formy płaskie), poza tymi, które wykonane są z materiałów sypkich.

III. Format prac: A3.

IV. Warunki uczestnictwa:

1) konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Bielska- Białej,

2) zgłoszenia uczestników dokonują placówki oświatowe,

3) każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę,

4) prace należy złożyć w sekretariacie OPP lub przesłać pocztą na adres:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2

43-300 Bielsko Biała

Ostateczny termin dostarczenia prac – 15.10.2021 r.

(W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data stempla pocztowego.)

Warunkiem przyjęcia pracy do udziału w konkursie jest jej właściwy opis, który powinien zawierać następujące informacje:

1) imię, nazwisko, wiek, oraz klasę uczestnika konkursu,

2) nazwę, miejscowość oraz telefon i e-mail placówki zgłaszającej uczestnika (nie dotyczy uczestników zgłaszających się indywidualnie),

3) imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana,

4) tytuł pracy

Opis powinien być przyklejony na odwrocie pracy.

V. Kategorie wiekowe:

Jury konkursowe będzie oceniało prace w następujących kategoriach wiekowych:

1) szkoły podstawowe - klasy I-III,

2) szkoły podstawowe - klasy IV-VI

3) szkoły podstawowe – klasy VII-VIII

VI. Nagrody:

1) I nagroda w każdej kategorii wiekowej

2) II nagroda w każdej kategorii wiekowej

3) III nagroda w każdej kategorii wiekowej

4) Wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej

3) Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej http://www.oppbielsko.pl/

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22.10.2021 na stronie internetowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej http://www.oppbielsko.pl/ .

Wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się 04.11.2021 ( w czwartek) w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej.

VIII. Postanowienia końcowe:

1) Oceny wykonanych prac dokona Jury powołane przez organizatora konkursu.

2) Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy ufundowane przez Miejski Zarząd Oświaty oraz OPP.

3) Organizatorzy nie przewidują zwrotu prac.

4) Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane.

5) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.

6) Decyzje Jury są nieodwołalne.

7) Każdy Uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego pracy konkursowej, danych oraz wizerunku w materiałach promocyjnych bez wypłacania honorariów autorskich.

8) Informacji o konkursie udziela sekretariat OPP, tel. 338186470, e -mail - oppbielsko@gmail.com .

Załącznik do punktu 7.

Wyrażam zgodę na udział mojego ucznia w Konkursie Plastycznym „Widok z mojego okna - Kocham moje miasto” IV edycja organizowanego przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej.

Imię i nazwisko dziecka:…………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego w celach wynikających z regulaminu konkursu, czyli publikację wizerunku w mediach, nieodpłatną publikację prac oraz innych czynności wynikających z organizacyjnych zasad konkursu.

Podpis nauczyciela Pieczęć szkoły lub placówki

…………………………………………………… ………………………………………………………