Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Działalność wychowawcza

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

  • współdziałanie całej społeczności placówki na rzecz kształtowania u wychowanków wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

  • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

  • współpracę z rodzicami lub opiekunami wychowanków w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowania proekologicznego,

  • wzmacnianie wśród wychowanków więzi z placówką oraz społecznością lokalną,

  • kształtowanie przyjaznego klimatu w placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji nauczycieli, wychowanków a także rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami,

  • doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą.

Działalność profilaktyczna w placówce polega na :

  • wspieraniu wszystkich wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowania ryzykownego niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych

  • wspieraniu wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowania ryzykownego,

  • wspieranie wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innego zachowania ryzykownego, które nie zostało zdiagnozowane jako zaburzenie lub choroby wymagające leczenia,

  • doskonaleniu zawodowym nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez wychowanków zachowania ryzykownego