„Widok z mojego okna- Kocham moje miasto”

07-10-2020 16:07

Zapraszamy do udziału w knkursie!

REGULAMIN

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

„Widok z mojego okna- Kocham moje miasto”

IV edycja

 

       Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym, którego tegoroczna-  czwarta edycja wpisuje się w 70- lecie obchodów połączenia miast Bielska i Białej.  Głównym celem  konkursu jest zatem uwrażliwienie młodego człowieka na  szczególne piękno naszej  małej Ojczyzny  oraz poznawanie  historii  miasta. Ważnym aspektem konkursu  jest przedstawienie w pracach  rodzimej  kultury i przyrody,  zabytków historycznych,  bogactwa  pejzażu miejskiego  i wielobarwności  pór roku.

 

Regulamin

Organizator - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Bielsku – Białej

  1. Cele konkursu:

 1) prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej uczniów

 2) rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności uczniów

 3) prezentacja bogactwa i różnorodności technik plastycznych

 4) rozbudzanie pasji uczniów, wzmacnianie poczucia własnej wartości

 5) kształtowanie prawidłowych postaw i zainteresowań poprzez udział w wydarzeniu kulturalnym.

6) wzmacnianie lokalnego patriotyzmu, poczucia przynależności, świadomości własnych korzeni 

 7) nabywanie  i  utrwalanie wiedzy dotyczącej historii miasta Bielska- Białej

 

  1. Techniki:

Dowolne techniki (rysunek, malunek, wyklejanka,  techniki  graficzne  i inne formy płaskie), poza tymi, które wykonane są z materiałów sypkich.

III.  Format prac: A3.

  1. Warunki uczestnictwa:

1) konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych  z terenu miasta Bielska- Białej

 2) zgłoszenia uczestników dokonują placówki oświatowe lub uczestnik zgłasza się  indywidualnie

 3) każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę

 4) prace należy  przesłać pocztą na adres:

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

  1. Dywizji Kościuszkowskiej 2

43-300 Bielsko Biała

 

Ostateczny termin dostarczenia prac – 13.11.2020r.

 

 

 

Warunkiem przyjęcia pracy do udziału w konkursie jest właściwy jej opis, który powinien zawierać następujące informacje:

1) imię, nazwisko, wiek,  oraz klasę  uczestnika konkursu

2) nazwę, miejscowość oraz telefon i e-mail placówki zgłaszającej uczestnika  (nie dotyczy      uczestników zgłaszających się indywidualnie),

 3) imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana

 4) tytuł pracy

 Opis powinien być przyklejony na odwrocie pracy.

 

  1. Kategorie wiekowe:

 Jury konkursowe będzie oceniało prace w następujących kategoriach wiekowych:

 1) szkoły podstawowe -  klasy I-III, 

 2) szkoły podstawowe -  klasy IV-VI

 3) szkoły podstawowe – klasy VII-VIII   

 

  1. Nagrody:

1) I  nagroda w każdej kategorii wiekowej

2) II nagroda w każdej kategorii wiekowej

3) III  nagroda w każdej kategorii wiekowej

4) Wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej

 

3) Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej http://www.oppbielsko.pl/

 

 

  Ze względu na  sytuację związaną  z epidemią  COVID-19, o dacie, miejscu i sposobie wręczenia nagród  będziemy informować poprzez nasza stronę internetową www.oppbielsko.pl  po dn. 27.11 br

 

 

VIII. Postanowienia końcowe:

 1) oceny wykonanych prac dokona Jury powołane przez organizatora konkursu ,

2) laureaci otrzymają nagrody, dyplomy ufundowane przez Miejski Zarząd Oświaty oraz OPP,

 3) organizatorzy nie przewidują zwrotu prac, istnieje możliwość odebrania prac osobiście

 4) prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane,

 5) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie,

 6) decyzje Jury są nieodwołalne ,

 7) każdy Uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego pracy konkursowej, danych Uczestnika  oraz jego  wizerunku w materiałach promocyjnych bez wypłacania honorariów autorskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do regulaminu

 

  Wyrażam zgodę na udział mojego ucznia  w Konkursie Plastycznym „Widok z mojego okna-  Kocham moje miasto”  IV edycja- organizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej.

 

 Imię i nazwisko dziecka:…………………………………………………………………

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego w celach wynikających z regulaminu konkursu czyli publikację wizerunku w mediach, nieodpłatną publikację prac oraz innych czynności wynikających z organizacyjnych zasad konkursu.

 

           Podpis nauczyciela                                                                    Pieczęć szkoły lub placówki

 

……………………………………………………                                              ………………………………………………………